Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_dny_init' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_textdomain' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Archiv webu - Starokatolická církev v ČR » 44. synoda Starokatolické církve v ČR (2006)

44. synoda Starokatolické církve v ČR (2006)

Protokol 44. synody
Usnesení synody k programu synody

1. Synoda schvaluje předložený program jednání (viz Příloha 2).
Hlasování: Pro: 45 Proti: 0 Zdržení: 0 Přítomno: 45 delegátů
Návrh byl přijat.

Usnesení synody k řádu jednání synody a způsobu volby synodní rady

2. Synoda přijímá tento řád jednání:

1. Předkladatelům jednotlivých návrhů se doporučuje 5 minut na představení návrhu.
2. Po přednesení návrhu probíhá diskuze, přičemž délka diskusního příspěvku je max. 3 minuty.
3. Případné pozměňovací návrhy, dodatky (doplňující návrhy) a protinávrhy se přijímají do konce diskuze – souladu s § 23 syn. řádu.
4. Navrhovatel může kdykoli stáhnout svůj návrh z programu jednání.
5. Návrh na ukončení diskuze k projednávanému bodu musí být přijat hlasováním.
6. Po skončení diskuze k jednotlivým návrhům je přestávka 10 minut.
7. Vedle kandidátů pro volbu do synodní rady předložených dosavadní synodní radou, je možno navrhovat další kandidáty z účastníků synody (viz prezenční listina), a to jak duchovní, tak laiky. Tito budou zařazeni na kandidátku v případě, že budou navrženi alespoň jednou třetinou přítomných synodálů. Kandidátka bude uzavřena po skončení prvního dne jednání synody.

Hlasování: Pro: 45 Proti: 0 Zdržení: 0 Přítomno: 45 delegátů
Návrh byl přijat.

Usnesení synody ke zprávě biskupa

3. Synoda se ztotožňuje se zprávou biskupa o stavu církve od poslední synody (viz Příloha 3).
Hlasování: Pro: 43 Proti: 0 Zdržení: 2 Přítomno: 45 delegátů
Návrh byl přijat.

Usnesení k listině duchovních a pastoračních asistentů a asistentek

4. Synoda bere na vědomí listinu duchovních a pastoračních asistentů a asistentek k 28. 9. 2006 (viz Příloha 4).
Hlasování: Pro: 43 Proti: 0 Zdržení: 2 Přítomno: 45 delegátů
Návrh byl přijat.

Usnesení synody ke zprávě o činnosti synodní rady

5. Synoda se ztotožňuje se zprávou o činnosti synodní rady od poslední synody (viz Příloha 5).
Hlasování: Pro: 43 Proti: 0 Zdržení: 2 Přítomno: 45 delegátů
Návrh byl přijat.

Usnesení synody k návrhu „misálu“

6. Synoda schvaluje nový „misál“ a s platností od 3. 12. 2006 jej zavádí jako základní a doporučený text ve všech farnostech (elektronická Příloha 6).
Hlasování: Pro: 31 Proti: 10 Zdržení: 4 Přítomno: 45 delegátů
Návrh byl přijat.

Usnesení synody k návrhu bohoslužebného řádu – varianta B (body 3. a 4. programu jednání sloučeny)

7. Synoda schvaluje návrh bohoslužebného řádu – varianta B, podle návrhu br. Tomana a br. Stránského s tím, že bude upraven podle návrhu prof. Holetona a br. Vinše do 30. 11. 2006 a následně zařazen do textu synodou schváleného „misálu“ (elektronická Příloha 7).
Hlasování: Pro: 37 Proti: 3 Zdržení: 5 Přítomno: 45 delegátů
Návrh byl přijat.

Usnesení synody k návrhu s. I. Kotkové

8. Synoda se ztotožňuje s doplňujícím návrhem I. Kotkové k bohoslužebnému řádu, aby ve společném vyznání hříchů byla vloženo slovo TAKÉ: …i vás, bratři a sestry, abyste se také za mě u Boha přimlouvali.
Hlasování: Pro: 3 Proti: 2 Zdržení: 40 Přítomno: 45 delegátů
Návrh nebyl přijat.

Usnesení synody k návrhu b. J. Königa (návrh k bodu 6. programu jednání stažen; navrženo nové znění)

9. Synoda přijímá toto usnesení:
a)
1) Aktivní volební právo v církevních grémiích mají všichni členové farních obcí zapsaní v matrice příslušné farní obce, kteří dosáhli věku 18 let a jsou plně způsobilí k právním úkonům.
2) Pasivní volební právo přísluší všem členům církve, kteří naplňují ustanovení odstavce 1. Synoda doporučuje farním obcím, aby při sestavování kandidátních listin do grémií církve přihlíželi k jednotlivým aktivitám kandidátů v rámci farních obcí (placení církevního příspěvku, zapojení v činnostech farní obce apod…).
b) Synodní rada se při stanovování počtu delegátů na Synodu řídí ustanovením §19 písm. c) Synodního řádu.
V případě rozhodování o stanovení nižšího počtu členů na 1 delegáta může Synodní rada použít jako měřitelné výstupy výsledků „Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (Obyvatelstvo podle náboženského vyznání)“ pro územně vymezená společenství věřících církve a statistik placení církevního příspěvku jednotlivých církevních obcí, přičemž dbá na poměrné zastoupení všech obcí na Synodě.

Hlasování: Pro: 41 Proti: 0 Zdržení: 1 Přítomno: 42 delegátů
Návrh byl přijat.

Usnesení synody k návrhu zřízení oficiální publikační řady Starokatolické církve v ČR

10. Synoda zřizuje Oficiální publikační řadu Starokatolické církve, v níž budou vydávány významné původní i překladové práce, které vyjadřují názor církve. Za výběr a schvalování prací určených k oficiální publikaci je odpovědná teologická komise synody. Synodní rada je oprávněna jmenovat koordinátora přidělování čísel ISBN, který by zároveň komunikoval i s Národní agenturou pro ISBN v CR.
Hlasování: Pro: 42 Proti: 0 Zdržení: 0 Přítomno: 42 delegátů
Návrh byl přijat.

Synodní komise a jejich složení

11.
a) Synoda volí tyto synodní examinátory: biskup ThMgr. Dušan Hejbal, Prof. Dr. David R. Holeton a Doc. ThDr. Jan B. Lášek.
Hlasování: Pro: 41 Proti: 0 Zdržení: 1 Přítomno: 42 delegátů
Návrh byl přijat.

b) Synoda volí tyto členy synodní teologické komise, kterými jsou vedle biskupa a synodních examinátorů: PhDr. Václav Pavlosek, Mgr. Grzegorz Zywczok, Mgr. Hana Karasová

Hlasování: Pro: 40 Proti: 0 Zdržení: 2 Přítomno: 42 delegátů
Návrh byl přijat.

c) Synoda volí tyto členy synodní liturgické komise, kterými jsou vedle biskupa : Prof. Dr. David R Holeton, Mgr. Pavel B. Stránský, Petr Vinš, Mgr. Jakub Smrčka, ThLic. Roland Solloch

Hlasování: Pro: 41 Proti: 0 Zdržení: 1 Přítomno: 42 delegátů
Návrh byl přijat.

d) Synoda volí tyto členy synodní církevně-právní komise: Mgr. Rostislav Toman, Mgr. Ivan Peschka, Mgr. Jakub Smrčka, Mgr. Martin Čapka

Hlasování: Pro: 40 Proti: 0 Zdržení: 2 Přítomno: 42 delegátů
Návrh byl přijat.

Volba synodní rady

12. V souladu s § 29 synodního řádu synoda volí v tajném hlasování synodní radu v tomto složení:
Duchovní: Mgr. Grzegorz Zywczok (38 hlasů), ThDr. Karel Koláček (32 hlasů), ThLic. Roland Solloch (27 hlasů), Mgr. Pavel Cepek (22 hlasů)
Laici: Mgr. Hana Tomanová (34 hlasů), Eva Pudilová (34 hlasů), Dana Hraníčková (27 hlasů), Josef König (27 hlasů), Petr Peták (24 hlasů)

Přítomno: 42 delegátů

Různé

13. Synoda pověřuje bratra biskupa, aby do konce roku 2007 svolal „Pastorální synodu“ Starokatolické církve v ČR. Členové církve jsou vyzváni, aby do 31. března 2007 zaslali návrhy a podněty na ústředí církve. Synodní rada jmenuje koordinátory přípravy synody.
Hlasování: Pro: 41 Proti: 1 Zdržení: 0 Přítomno: 42 delegátů
Návrh byl přijat.

14. Synoda ukládá br. Tomanovi svolání církevně-právní komise do konce roku 2006. Synoda taktéž ukládá br. biskupovi svolání teologické a liturgické komise do konce roku 2006.
Hlasování: Pro: 42 Proti: 0 Zdržení: 0 Přítomno: 42 delegátů
Návrh byl přijat.

15. Místem konání mimořádné „Pastorální synody“ bude Varnsdorf, místem příští řádné synody v roce 2009 bude Praha.

Příloha č. 1.

seznam delegátů synody

Příloha č. 2.

Program jednání 44. synody:
1) zpráva biskupa (a synodní rady)
2) návrh „misálu“ – předkládá biskup
3) návrh bohoslužebného řádu – varianta B – předkládá P. Stránský a R.Toman
4) protinávrh bohoslužebného řádu – varianta B – překládá D. Holeton a P.Vinš
5) doplňující návrh s.I.Kotkové k bohoslužebnému řádu – předkládá biskup
6) návrh J.Königa
a) Aktivní volební právo ve všech církevních grémiích mají všichni členové církve. Pasivní volební právo přísluší jen těm členům církve, kteří řádně platí minimální církevní příspěvek 365 Kč ročně, anebo jsou od placení řádně osvobozeni svou obcí.
b) Synodní rada při stanovování počtu delegátů na synodu z jednotlivých obcí přihlíží k počtu členů obcí, kteří platí minimální církevní příspěvky.
– oba návrhy předkládá J.König
7) návrh zřízení oficiální publikační řady Starokatolické církve- předkládá P.Vinš
8) informace o přípravě nového synodního řádu – R.Toman
9) informace o historickém projektu ekum. rad ČR a Rakouska, informace o práci komise pro studium rekatolizace – R.Toman
10) informace o zastoupení naší církve v ERC – biskup
11) informace o práci výboru České biblické společnosti – P.Vinš
12) volba synodních komisí
13) volba nové synodní rady

Příloha č. 3.

Zpráva biskupa

Úvod
Známá formulace sv. Cypriána z Kartága, tvůrce konstituce velkých afrických synod, který položil svůj život pro Krista v roce 258, zní: „Nic bez biskupa, nic bez rady kněžstva a bez souhlasu lidu.“. (Nihil sine episcopo…, nihil sine consilio vestro et sine consensu plebis). Věřím, že to, že jsme zde, je důkazem, že tato myšlenka není jen tradičním starokatolickým evergreenem, nýbrž vyjádřením synodality, která patří k podstatným vlastnostem naší církve.

44. synoda se schází v Táboře, ve farní obci, která vznikla před 9 lety. Vytvořili jsme tak tradici, která s důvěrou respektuje nová společenství, která vznikala po Synodě obnovy, jako stejně důležitá a pro církev nosná, jako byly starokatolické obce, o nichž někteří z nás píší historická pojednání, diplomové a doktorské práce i knihy. Až jednou naši budoucí teologové a historici budou psát dějiny znovuzrození naší církve, které započalo v 90. letech minulého století, jistě v nich bude místo pro farní obec v Táboře a 44. synodu v roce 2006. Také proto chci v úvodu poděkovat táborskému farnímu společenství a bratru faráři Aloisovi Sassmannovi za pozvání a za organizační přípravu.

Tato synoda nemá možná tak bohatý program ani tak závažná témata jako měla synoda minulá. A přesto by neměla být jen povinnou akcí, předepsanou synodním řádem a dalšími usneseními, ani jen společenským setkáním lidí, kteří se spolu běžně nevidí zase tak často. Měla by být nasloucháním Tomu, který nás zde shromáždil a hledáním jeho vůle a jeho cesty

To, že je největším tématem „misál“, tedy eucharistická slavnost naší církve, můžeme chápat jako snahu o co nejlepší vyjádření našeho podílu na Kristově kněžské službě a předjímkou naší účasti ve společenství Krista a jeho svatých ve věčném Božím království. Liturgie vyjadřuje to, co věříme.

Naproti tomu je nutné nezapomínat, že liturgie není jediným úkolem církve, nýbrž jedním ze tří. Církev musí umět svou víru umět svou víru zvěstovat (martyria), slavit (leiturgia) ale také uplatňovat (diakonia). V těchto třech oblastech se především realizuje Boží lid putující dějinami. Zkušenosti z jiných denominací ukazují, že tam, kde si křesťané nevědí rady s evangelizací a svědectvím o své víře, tam, kde nemají nebo nechtějí mít dostatek sil k diakonické službě, uzavírají se dovnitř ve své bezradnosti a vyšlechťují svoji liturgii – tj. zaměstnávají se sami sebou.

Pevně doufám, že něco takového není náš případ.

Ačkoliv mně hodně záleží na tom, aby naše svátostné setkávání s Pánem nebylo jen ochotnické divadlo, ať už v tradičním nebo v postmoderním hávu, chci nabídnout k diskuzi nesmělý návrh: Svolat (a možná nečekat 3 další roky) pastorální synodu, která se bude zamýšlet nad otázkami, které nás určitě trápí všechny stejně: např. jak lépe zvěstovat evangelium v prostředí, v němž žijeme a jak učinit náš starokatolický způsob církevního života přitažlivý pro ty, kteří hledají a nenacházejí. Možná také promýšlet co opravdu znamená starokatolická spiritualita, synodalita a spoluodpovědnost. Možná je někdy důležitější, než diskutovat o tom co dělat a co zaručeně nedělat u oltáře, myslet na to, aby to bylo vůbec s kým dělat.

Sestry a bratři,
hodnotit období od května roku 2003 do dnešního dne je i není lehké. Každý z nás ve společenství církve něco prožil, to období pro každého z nás může znamenat mnoho různých věcí. To, že ve své zprávě budu mluvit vesměs o věcech pozitivních, je proto, že věřím, že naše církev je zdravým společenstvím, které má své pevné místo v rodině starokatolických církvích i v ekumeně.

Výročí
V letošním roce jsme si připomněli několik celocírkevních výročí: především 60 let od smrti biskupa Aloise Paška a 15 let od smrti biskupa Augustina Podoláka. Já osobně jsem poděkoval svému pánu za 35 let kněžství a 15 let v čele církve.

Farní a filiální obce
V roce 2004 oslavily 5 let svého trvání obce v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově a Zlíně, v tomtéž roce si Praha připomněla 10 let znovuvysvěcení a otevření katedrálního chrámu. Týž rok oslavil Varnsdorf 130. výročí posvěcení chrámu a letos si připomněl 10 výročí jeho znovuotevření po opravách. Brno si tuto neděli připomíná 95 existence farní obce. Tolik k výročím.

Krátce k opravám našich kostelů: za všechny jmenuji právě se dokončující opravu fasády v Jablonci n.N., nové vitráže ve Varnsdorfu, opravený strop v rotundě Nalezení sv. kříže v Praze, instalaci elektrického topení a další opravy v katedrálním chrámu, který ještě čeká výměna střešní krytiny a dokončení oprav fasády. To byly mrtvé kameny a teď živé kameny:

V období od poslední synody zanikla filiální obec v Semilech a vznikla farní obec v Jihlavě. Pod patronací farní obce v Šumperku vzniklo také společenství v Českém Těšíně, které se jistě brzy stane filiální a posléze farní obcí. Všechny farní a filiální obce i menší společenství navštěvuji pravidelně 2y do roka, výjimkou je letošní rok, náročný na různé mezinárodní akce. Mohl bych se teď sdílet s osobními dojmy, s radostmi, které prožívám, i se starostmi, které spolu nesu s některými našimi obcemi. Ale aby ty dojmy nebyly příliš osobní, dám hovořit řeči čísel – tabulce, která zachycuje počet křtů, vstupů a výstupů, ale i svateb od poslední synody k dnešnímu dni:

Kde                                                   Křty                        Vstupy                 Výstupy                 Svatby
Brno                                                      1                                6                           2                            1
Břidličná                                             1                                 2                            –                            –
Desná                                                  6                                 –                            –                            1
Havlíčkův Brod                                 5                                 14                         –                             –
Jablonec n.Nisou                            15                               5                           –                             5
Jihlava                                                2                                17                         –                              –
Pacov                                                   8                                 6                          1                            –
Pelhřimov                                           2                                 6                          –                            –
Praha (mimo sv. Klimenta)          34                              29                         1                           15
Strakonice                                         4                                  3                           1                           5
Šumperk                                             7                                  6                          –                            5
Tábor                                                  19                                20                        –                           11
Varnsdorf                                          11                                  1                         –                            2
Zlín                                                      2                                  11                        –                            3
Celkem                                              117                            126                      5                          48

Synodní rada
Synodní rada se schází zpravidla 4- 5 x za rok a zabývá se otázkami, které jí přísluší podle synodního řádu. Podrobnou zprávu o činnosti synodní rady přednese br. Řehoř Zywczok.

Chci poděkovat dosavadním členům synodní rady a říci, že si vážím jejich práce. A tradičně již: Kandidáty do nové synodní rady chci poprosit, aby k práci v nové synodní radě přistupovali se stejnou, ne-li větší odpovědností

Presbyterium
Presbyterium se skládá s biskupa, kněží, jáhnů a pastoračních asistentů a asistentek v činné službě, tedy z lidí, kteří jsou pověřeni prací v pastoraci. Setkáváme se několikrát do roka, většinou v Praze v budově ordinariátu a jedno z nezvykle příjemných setkání bylo čistě modlitební a meditační v adventu minulého roku.

Rok 2003, tedy období bezprostředně po poslední synodě, bylo pro naši církev radostným obdobím, jaké snad v historii nikdy nezažila. 14. 9. 2003 přijal v Havlíčkově Brodě jáhenské svěcení br. Martin Čapka a 18. 10.2003 byli v katedrále sv. Vavřince v Praze vysvěceni na kněze bratři Karel Koláček, Ivan Peschka, Pavel Stránský a Rostislav Toman. S nimi jako první jáhenka naší církve byla vysvěcena Hana Karasová. V listopadu pak následovalo uvedení bratří Stránského a Tomana jako administrátorů jejich obcí. 12. března 2005 pak následovalo kněžské svěcení br. Martina Čapky v Jihlavě.

Z duchovní služby v naší církvi odešel jáhen Miloš Nykendaj a svou službu, doufám, že dočasně, nevykonává Matouš Tůma roz. Kubeček.
Naopak počítám dle podmínek stanovených minulou synodou se zařazením nově přistoupivších kněží bratří Cezaryho Mizii a Martina Marcinka.

V Praze je ještě jeden kandidát na jáhenskou a posléze kněžskou službu – Pavel Nápravník, absolvent ETF UK.

Jako přílohu ke své zprávě předkládám aktuální listinu duchovních a pastoračních asistentů naší církve ke dnešnímu dni.

Ordinariát
Po určitých personálních potížích, které se projevily v loňském roce, je náš ordinariát už zase tím, čím má být – místem, kde se opět především pracuje. Novým sekretářem se v letošním roce stal Petr Vinš a podle potřeby a svých možností nám gratis pomáhá Hanka Harasová.

Pokud jde o technické vybavení, v roce 2004 jsme dostali finanční dar od švýcarského bratra biskupa Fritéze-Reného Millera na zakoupení serverů pro počítačovou síť. Po určitých problémech s touto technikou, které se táhly skoro 2 roky, byl změněn správce sítě a většina problémů je, nebo brzy bude, odstraněna.

Na zahradě ordinariátu byl postaven zahradní domek, který nahrazuje neexistující sklep, byl vyzděn nový plot, brigádně byly provedeny letos v létě dost náročné terénní úpravy (můj sekretář, budoucí bohoslovec a občas já), čeká nás finální úprava zahrádky a rekonstrukce schodiště a venkovních zdí po sesuvu podloží.

Péče o vzdělávání
Po mnoha letech čekání byl v roce 2005 konečně akreditován obor Starokatolická teologie na HTF UK a letos byl otevřen. Do 1. ročníku nastupuje 7 studentů, u nichž lze očekávat i nová kněžská povolání.

K radostným skutečnostem patří i to, že novým děkanem HTF UK se stal poprvé v historii starokatolický kněz Prof. David Holeton. Chci mu touto cestou ještě jednou jménem nás všech srdečně blahopřát a vyprošujeme mu hojnost darů Ducha svatého.

Znovu musím připomenout také neúnavnou pomoc bratra Josefa Königa, který pro studijní účely překládá starokatolické teologické texty. Můj dík dále patří teologické fakultě naší sesterské církve ve Švýcarsku za možnost studia našich duchovních a studentů teologie. Stejný dík patří organizátorům mezinárodních setkání starokatolických teologů za možnost naší participace na teologické práci v mezinárodním měřítku.

Sociální služba
Sociální služba naší církve organizovaná v sociálně – pastoračních střediscích Communio zažila změny, které nevedly k lepšímu. Některá střediska zanikla, s finančními potížemi bojují střediska v Praze, Varnsdorfu, Táboře, Jablonci a Šumperku. Vážím si kreativity a odvahy všech, kteří to nevzdali i v nelehkých podmínkách a k podobné odvaze a kreativitě chci vyzvat i ostatní.

Utrechtská Unie a mezinárodní vztahy
Biskup jako člen IBK se každoročně zúčastňuje zasedání IBK, poradních setkání starokatolických a anglikánských biskupů a dalších akcí, které IBK pořádá. Biskup je v rámci IBK a s jejím pověřením zodpovědným za činnost Mezinárodní starokatolické liturgické komise. V listopadu 2003 se konalo zasedání IBK poprvé v Praze. V témže roce navštívili zástupci švýcarské charitativní organizace „Partner sein“ Varnsdorf, Prahu a Šumperk. Biskup spolu s br. Königem se zúčastnil v září 2003 svěcení představeného starokatolické františkánské komunity v Zehdenicku. Br. König je pravidelným účastníkem mezinárodního setkání starokatolických historiků, ses. Dr. Všetečková již dlouho zastupuje naši církev v Mezinárodním spolku starokatolických žen a přínos naší zástupkyně v Mezinárodním sk. kongresovém výboru H. Karasové jsme mohli ocenit při letošním kongresu. Chci připomenout i družbu sk. obcí Biel – Šumperk a v neposlední řadě i loňskou návštěvu utrechtského arcibiskupa v Praze a ve Varnsdorfu při jeho dovolené v ČR.

Ekumena
Naše církev je členskou církví KEKu a především je zastoupena v grémiích ERC v ČR. ERC přijala nový statut a na jejím 1. valném shromáždění byl biskup zvolen jejím 1. místopředsedou. Naše církev má mezi členskými církvemi ERC velmi dobrou pozici. Zpráva o zastoupení naší církve v jednotlivých komisích ERC bude samostatným informačním bodem. Rád bych ještě zmínil, že ERC pořádá pravidelné studijní dny pro zástupce církví, zatím s tématy: misie, homosexualita, liturgická obnova, duch služba v nemocnicích, mezináboženský dialog, připravuje se téma: rodina a mediální práce církví. V rámci studijních dnů IES při ETF jsme se zúčastnili m.j. seminářie o liturgické hudbě.

Tradičně ve velikonočním týdnu pořádáme při naší katedrále ekumenickou noční křížovou cestu na Zelený čtvrtek, biskup se zúčastňuje všech ekumenických bohoslužeb pořádaných ERC a také ekumenické svatodušní vigilie v Praze. Také v některých místech, kde působí naše farnosti se ekumenické vztahy dobře rozvíjí, na druhé straně nás mrzí situace v Pelhřimově, kde mezicírkevní nesnášenlivost a zbabělost způsobila, že jsme ztratili místo konání bohoslužeb v modlitebně ČCE.

Na mezinárodní úrovni se znovu rozvíjejí rozhovory mezi Římskokatolickou církví a Utrechtskou Unií, v našich podmínkách byly poněkud nesměle obnoveny rozhovory s ČBK.

Mediální práce
Přesto, že česká média (až na případné skandály) nevěnují církvím pozornost, naše církev přes svůj „malý význam“ patří k těm „mediálnějším“ a to i na regionální úrovni. Za sledované období jsme měli možnost mít televizní bohoslužbu, 2x do roka máme rozhlasové přenosy bohoslužeb, biskup dostal 3x příležitost ve „Svátečním slově“ a při promluvách v rámci novoročních ekumenických bohoslužeb. V rámci rozhlasových přenosů patříme k nejlépe hodnoceným církvím. Díky práci nové redakční rady dostal náš časopis Communio novou tvář a podobně i naše webové stránky.

Církev a stát, ekonomická situace
Přes protesty církví byla přijata novela církevního zákona č. 3/2002 Sb, v němž je patrná snaha odtrhnout od církví diakonická zařízení a školy. Přesto, že naší církve se tyto změny tolik netýkají, připojil jsem se v rámci předsednictva ERC k jednáním, které by měly přivodit změnu tohoto zákona. Za působení bývalého minstra kultury byla zahájeny rozhovory s jednotlivými církvemi a synodní rada pro ně nominovala své zástupce. Otázkou je, zda tyto rozhovory, po nichž jsem od počátku volal, budou v současné politické situaci pokračovat.

Se vztahem církví a státu souvisí i financování církví, které je realizováno v sice fungujícím, ale do budoucna neúnosném modelu: obligatorně jsou kryty základní mzdy duchovních, fakultativně tzv. „nadrámcový příspěvek na provoz ústředí církví“. Tento příspěvek, odvisející od benevolence momentálního vedení MK ČR, je odvozován podle velikosti církve (údaje při posledním sčítání) a počtu duchovních a tudíž je v našem případě nedostatečný. Vedle toho je naší podle stejných kritérií církvím poskytován příspěvek na opravy vlastních objektů, zpravidla jde o částku kolem 200 000 Kč, která je na naše poměry směšná.

Během roku 2005 byl formulován společný postoj ERC, ČBK a FŽO v záležitosti smluvního narovnání (restituční tečky). Vychází z předpokladu, že stát dluží církvím majetek v hodnotě cca 70 – 100 miliard Kč (u naší církve jde o zhruba 70 – 80 mil. Kč – což jsou jen čísla, většina majetku fyzicky neexistuje). Řešení vidíme v tom, že církve se smluvně vzdají navrácení majetku a stát se zaváže vyplatit jim hodnotu smluvního narovnání. Z každou církví bude pak uzavřena smlouva o splacení příslušného podílu v ročních splátkách po dobu 70 – 100 let a bude vzata v úvahu inflace i aplikace úroku. Vedle toho by byly zavedeny daňové asignace.

Rozhovory, které byly se státem vedeny, nyní, díky problematické politické situaci, ustaly, ale přesto tento model má do budoucna naději, protože by stát, církve, ale také např. Svaz měst a obcí zbavil letitého problému.

Závěr
Závěrem se vždy ptám: Co očekáváme od této synody?

Mnozí z nás sem jeli s pocitem, že se jich to až tak moc netýká, mnozí přijeli prosadit své návrhy. Já si dovoluji doufat, že bude m.j. přijat misál, na kterém jsem dlouho pracoval (nikoli sám), že bude používán, a že naše liturgická praxe bude kompatibilní s liturgickou praxí Utrechtské Unie, tak, jak jsme se o ní mohli přesvědčit např. při minulém i letošním kongresu. Že bude posílena naše sounáležitost a starokatolická identita, že naše spoluodpovědnost za církev bude ležet více v konkrétních činech než ve slovech.

Při této příležitosti chci poděkovat všem, kteří se bezplatně (říkávalo se čestně a ona je to skutečně otázka cti) angažují v církvi a v jejích strukturách: v synodní radě, ve farních radách, v ekumeně, všem Vám – delegátům této synody, kteří jste obětovali svůj čas i nějaký peníz, protože to je konkrétní služba církvi.

Závěrečné přání pro nás všechny jsem vyčetl z listu rakouského biskupa Bernharda:
„Musíme stát mnohem více pospolu a spolupracovat mnohem intenzivněji. K tomu potřebujeme více vzájemného pochopení i dobré vůle a v neposlední řadě důvěřivých modliteb jeden za druhého.“
A já už jen dodávám:
AŤ NÁM ŽEHNÁ VŠEMOHOUCÍ A MILOSRDNÝ BŮH
OTEC I SYN I DUCH SVATÝ!

Příloha č. 4.

Listina duchovních a pastoračních asistentů a asistentek k 28. 9. 2006
Cepek Pavel – farář – Šumperk, admin. fil. obce Břidličná
Čapka Martin – farář Jihlava
Diviš Václav – pom. duch. Strakonice
Hejbal Dušan – biskup, farář – Praha
Holeton David – duch. správce fil. obce Praha sv. Máří Magdaléna
Karasová Hana – jáhenka – Praha, ústředí církve (t.č. n MD)
Koláček Karel – farář – Jablonec
Pavlosek Václav – farář – Havlíčkův Brod
Philpott John – farář – Praha sv. Kliment
Peschka Ivan – administrátor – Desná
Růžička B. Marek – pom. duch. – Praha
Sassmann Alois – farář – Tábor
Solloch Roland – farář – Varnsdorf
Stránský Pavel – administrátor – Zlín
Svoboda Aleš – administrátor – Strakonice
Toman Rostislav – administrátor – Brno
Tvrdek Petr – duch. správce – Praha sv. Rodina
Vinš Petr – pastorační asistent – Praha, sekretář biskupa
Zywczok Grzegorz – farář Pacov, admin. Pelhřimov

Příloha č. 5.

zpráva synodní rady
1. Na začátku chci vyjádřit poděkování:
a/. všem delegátům starokatolických obcí v ČR, kteří se zúčastnili Synody v Šumperku, a kteří svou volbou složili důvěru do členů Synodní rady (dále jen SR);
b/. všem členům SR, kteří věnovali svůj čas pro Starokatolickou církev v ČR.

2. SR byla zvolená v tomto složení (dovolte, abych ve svém projevu neuváděl akademických titulů, ale oslovoval všechny – „Sestra a Bratr“): Biskup Dušan Hejbal, který zároveň plnil funkci předsedy této rady,
Laici: Vladimír Němec (místopředseda), Jindřiška Nevyjelová, Jana Vosecká (odstoupila ze synodní rady na vlastní žádost 20.09.2006), Dominika Šešerová, Karel Holada,
Duchovní: David Holeton, Václav Pavlosek, Pavel Cepek, Grzegorz Zywczok;
5 duchovních, 5 laiků.
Zápisy zasedání SR byl pořizován vždy po zasedání a to s.Janou Voseckou a poté
s. Jindřiškou Nevyjelovou.

3. Zasedání SR se konala:
a/. 2003 – 3x;
b/. 2004 – 5x;
c/. 2005 – 4x;
d/. 2006 – 4x;
Celkem – 16x.

3. SR, aby byla usnášeníschopná, musela se sejít v nadpoloviční většině. Při zasedáních proběhlo za celé funkční období:
a/ usnesení –
2003 – devět,
2004 – dvaadvacet,
2005 – patnáct,
2006 – devatenáct
celkem – 65,

b/. informace (týkaly se: personálních informací, fungování církevních obcí a ordinariátu, sociál.-pastor. středisek, národních a mezinárodních církevních (ekumenických) vztahů, výsledků soudních jednání atd.) –
2003 – devět,
2004 – jedenáct,
2005 – deset,
2006 – devět,
celkem – 39,

c/. pověření (pověření osob k zastoupení v různých komisích ERC – Ekumenické rady církví, k funkcím duchovního správce starokatolických obcí a funkcím na pražském ordinariátu, k zastoupení v jednání s mimocírkevními organizacemi atd.):
2003 – deset,
2004 – jedenáct,
2005 – tři,
2006 – jedno,
celkem – 25,

4. Průběh a hlavní témata zasedání:
a/. zasedání SR začínalo vždy společnou modlitbou,
b/. prvním stálým bodem každého zasedání SR bylo vyjádření:
– k zápisu předešlého zasedání (námitky, připomínky, schválení);
– k programu stávajícího zasedání SR a jeho následné schválení.
c/. řešení personálních otázek – pracovní poměry, podmínky pro přijetí mezi duchovní
starokatolické církve, plnění povinnosti vyplývajících z ustanovení synod a
synodních rad,
d/. ekonomická problematika – osobní půjčky, odměny pro zaměstnance církve
(členové SR pověřili tři osoby ze svého středu, které tyto odměny navrhovaly),
dotace na opravy církevních budov, prodeje objektů a využití vzniklých finančních
prostředků, vozový církevní park,
e/. různé
– zřízení nových farních a filiálních obcí a tímto i přijetí jejich
duchovních správců, (za celé funkční období SR zrušila jednu filiální obec v
Semilech a tímto i odvolala jejího správce Bratra Miloše Nykendaje),
– soudní jednání ohledně vlastnictví církevních objektů a pozemků,
– mezicírkevní ekumenické vztahy na místní úrovni,
– příprava nové synody a přijetí návrhů,
– vyjádření k žádostem církevních komisí,
f/. zasedání SR se zúčastňovali členové a nečlenové Starokatolické církve v ČR a
také zahraniční hosté, a to vždy po osobním pozvání k řešenému problému.

Tímto svou statistiku končím a chtěl bych vyslovit přání, aby náš dobrý Bůh žehnal v práci SR, zvolené touto 44.Synodou SKC.

Děkuji za pozornost,
za SR funkčního období 2003-2006,
Grzegorz Zywczok, člen SR

 

Zapsal: J. Nevyjelová
Verifikovali: D. Hejbal, P.J. Vinš, R. K. Toman