Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_dny_init' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_textdomain' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Archiv webu - Starokatolická církev v ČR » Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference UU (Münchenwiler, 2006)

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference UU (Münchenwiler, 2006)

Starokatoličtí biskupové Utrechtské unie se na letošním zasedání zabývali ekumenickými vztahy a probíhajícími hovory s jinými církvemi.
Mezinárodní komise římskokatolicko-starokatolického dialogu pracuje v současné době na společném textu „Církev“. Diskuze o významu svátostí, zvláště svátosti svěcení a o Petrově službě římského biskupa dobře pokračují, což bylo biskupskou konferencí vzato s uspokojením na vědomí.
Pravoslavně-starokatolická skupina hovorů se na svém posledním zasedání zabývala svěcením žen do kněžského úřadu. Diskuze k tomuto tématu probíhala, jak se očekávalo, obtížně a má v ní být na dalším zasedání pokračováno.
Anglikánsko-starokatolická mezinárodní koordinační rada se utvořila v novém složení (jedním z nových členů je prof. David R. Holeton z Prahy, pozn.překl.). Dala si za cíl hledat cesty, jak je možno jednotu obou těchto církví podporovat spoluprací jednotlivých starokatolických a anglikánských obcí.
IBK vyslala v minulém roce pozorovatele na setkání různých anglikánských komisí a jiných gremií. Vzala jejich zprávy na vědomí a diskutovala o významu tam projednávaných témat pro starokatolické církve. V této souvislosti referovali biskup J. Gledhill (pověřenec arcibiskupa z Canterbury) a biskup K. Klusmeyer (poveřenec Episkopální církve USA) a aktuálních událostech v jejich církvích. Výsledky loňské teologické konference v Leeds (za ČR se účastnili David Holeton a Petr Jan Vinš, pozn.překl.) na téma ekleziologie obou církví ukázaly jisté rozdíly v chápání, které by mohly na pozadí možných společných struktur vytvářet problémy v praktické spolupráci. Tento tématický okruh byl předmětem diskuzí, avšak významnějších výsledků dosaženo nebylo.
Tato výměna názorů je přínosem k vypracování Ekumenického direktáře, který by IBK chtěla dokončit příští rok.
IBK stojí již několik let v kontaktu se „Starokatolickou církví Britské Kolumbie“ (centrum ve Vancouveru v Kanadě), která zažádala o přijetí do Utrechtské unie. Během této doby došlo z pověření IBK k početným ověřením. IBK má na jedné straně názor, že je další pozitivní vývoj možný, na druhé straně zvláštěpak co se týče teologie a svěcení je tu potřeba dalšího osvětlení. Bylo rozhodnuto dát Starokatolické církvi Britské Kolumbie na dobu šesti let v IBK v rámci stanovených podmínek zvláštní statut, aby bylo umožněno oběma stranám se lépe poznat.
Na shromáždění Světové rady církví v lednu tohoto roku byl do ústředního výboru této organizace zvolen arcibiskup Vercammen, Ten referoval podrobně o práci na generálním shromáždění a předložil biskupské konferenci několik návrhů jakým způsobem by starokatolickými církvemi vykonaná teologická práce mohla být zapojena do projektů SRC. Biskupové s těmito návrhy zásadně souhlasili. Taková spolupráce se však musí řídit danými personálními možnostmi.
Podrobně se ještě jednou biskupové věnovali tématu křesťanského manželství. Ze tří rozdílných referátů a následujících diskuzí bylo zřejmé, jak mnohostranné a obtížné je zabývání se tímto tématickým okruhem. Potřebné je proto další zpracování a byla učiněna příslušná zadání.
Švýcarská církev předložila IBK otázku, zda jáhni a jáhenky, kteří jsou aktivní v pastoraci v nemocnicích a podobných zařízeních, mohou udělovat také svátost pomazání nemocných. Diskuze ukázala, že se taková otázka v jiných církvích neklade. Možnost, aby jáhni a jáhenky v této specifické pastorační činnosti prováděli taková pomazání se zásadně nevylučuje.
Příští zasedání IBK se bude konat v únoru 2007 ve Švýcarsku.

Amersfoort a Bern, 24. 4. 2006

Maja Weyermann
pověřenkyně pro informace IBK