Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_dny_init' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_textdomain' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Archiv webu - Starokatolická církev v ČR » 39. synoda Starokatolické církve v ČSFR (1991)

39. synoda Starokatolické církve v ČSFR (1991)

Protokol 39. synody

Ve jménu Páně!

Dnes 23. února l. P. 1991 v Praze zasedala 39. synoda Církve starokatolické v ČSFR.

Tato mimořádná synoda byla řádně svolána synodní radou – usnesením ze dne 14.1.1991. Její svolání bylo oznámeno ve všech farnostech 20.1.1991. Svolání bylo též oznámeno nejdp. arcibiskupovi utrechtskému jakožto presidentovi IBK dopisem ze dne 19.1.1991, současně též prvnímu biskupu církve Polskokatolické Mgr. T. Majewskému. Na přání IBK byli pozváni jako pozorovatelé zástupci IBK. Po oznámení jmen zvolených delegátů z farností byly dne 11.2.1991 rozeslány delegační lístky všem delegátům synody. Oddělené skupině v pražské farnosti byly zaslány 3 delegační lístky k rukám JUDr. R. Štursy. Svolání synody bylo v souladu se synodním řádem oznámeno příslušným vládním úřadům.

Synodní rada na svém řádném zasedání dne 16.2.1991 podle synodního řádu schválila předlohy synody:

1) dořešení otázky jednoty v církvi a to podle prohlášení IBK z Rheinfeldenu dne 5.9.1990

2) zhodnocení období od synody obnovy (29.4.1990)

3) ustavení komisí – právní a liturgicko-pastorační

4) volba biskupa a složení přísahy

5) volba synodní rady

6) dopisy synody

7) komuniké pro tisk.

Synody se zúčastnilo 21 řádně zvolených delegátů z farností včetně řádných duchovních a členů synodní rady. Přítomny byly tyto osoby:

(pozn. následuje jmenný seznam zúčastněných zástupců duchovenstva a farností

… Nedostavili se pozorovatelé IBK – viz dopis nejdp. arcibiskupa ze dne 8.2.1991, který došel 12.2.1991.

Synody se jako host zúčastnil zástupce odboru církví Ministerstva kultury ČR p. Jiří Tesařík.

Synoda byla zahájena správcem biskupství v 11 hodin, ukončena společnou modlitbou za jednotu v církvi v 17 hodin.

Zasedání ve 13 hodin ze své iniciativy delegáti a zástupci oddělené skupiny v Praze: JUDr. Rudolf Štursa, JUDr. Eugen Pštros, Jan Herna a P. Miroslav Stoupa.

39. synoda Církve starokatolické v ČSFR schválila toto usnesení:

I. Po konstatování právního stavu, synoda považuje za nutné popřít právně-kanonickou platnost synod v letech 1972 – 1989 a tím i platnost jakýchkoliv změn v synodním řádu z r. 1877, uskutečněných v r. 1972 a 1976, jakož i platnost funkcí a orgánů na těchto synodách ustavených. Opírá se o principiální vyjádření představitelů IBK z let 1970 – 1974. Synoda považuje usnesení Synody obnovy ze dne 29.4.1990 za právoplatné, avšak v otázce vyloučení z církve se přiklání ke stanovisku IBK.

Synoda konstatuje, že tzv. rozdělení v církvi se týká pouze několika osob v pražské farnosti, které nerespektovaly jurisdikci biskupa dr. Podoláka a nepředložily seznam svých věřících členů. Synoda se v otázkách obsažených v prohlášení IBK ze dne 5.9.1990 (Rheinfelden) ztotožňuje se stanoviskem synodní rady ze dne 21.10.1990 zaslaným IBK. Dalšími konkrétními opatřeními a jednáním pověřuje synodní radu. Synoda učinila všechny kroky ke smíření a obnovení jednoty v pražské farnosti. Konstatuje, že oznámení i delegační lístky dostali bratři z oddělené skupiny stejně jako ostatní delegáti a měli možnost předložit návrhy a dodatky k předlohám synody. Synoda vyjadřuje politování nad jednáním této delegace a ned jejím předčasným odchodem ze synody. Synoda ukládá všem duchovním i věřícím dále postupovat v duchu křesťanské snášenlivosti.

Synoda ujišťuje IBK o své vůli k setrvání ve společenství Utrechtské Unie starokatolických církví.

(schváleno 16 hlasy, proti: 0, zdrželi se: 2)

II. Synoda konstatuje, že přes mnohé problémy, které zanechala minulost, církev započala dílo obnovy a objevují se již první plody tohoto úsilí. Je rozšířen počet duchovních v aktivní službě a zintenzivněna duchovní služba ve farnostech. Synoda pověřuje P. Augustina Bačinského, faráře v Brně, misijní činností na území Slovenské republiky. Současně schvaluje vznik filiální obce při brněnské farnosti pod názvem Slovensko-katolícke spoločenstvo. Synoda schvaluje výpomoc polského kněze Kazimierza Maleka, pokud nebude míti námitek jeho biskup-ordinář.

(schváleno 18 hlasy, proti: 0, zdrž.: 0)

III. Synoda konstatuje, že dosud platí synodní řád z r. 1877 ve svém původním znění bez neplatných úprav. Ustavuje právní komisi ve složení: JUDr. Václav Míšek, PhDr. Jindřich Husák a Marie Strumínská pro přípravu jeho novelizace včetně komentáře. Návrh nechť je předložen další řádné synodě.

Synoda ustavuje komisi liturgicko – pastorační ve složení: P. Kurt Malina, P. Augustin Bačinský a P. Dušan Hejbal a pověřuje ji přípravou nového jednotného mešního řádu a rituálu, který bude odpovídat potřebám pastorace a bude respektovat liturgickou praxi ostatních členských církví Utrechtské unie.

(schváleno 17 hlasy, proti: 1, zdržel se: 0)

IV. Synoda konstatuje, že po vzývání Ducha svatého byl tajnou volbou podle synodního řádu zvolen biskupem P. Dušan Hejbal, a to 12 hlasy z celkového počtu 18 platných hlasů. Dva hlasy, které byly zaslány písemně nemocnými delegáty a do tohoto počtu nebyly zahrnuty, písemně volí též P. Dušana Hejbala.

Nový biskup – elekt složil předepsaný slib podle § 5 synod. řádu do rukou kněze – seniora P. Vasila Daníška. Až do své konsekrace bude nový biskup – elekt požívat práv a povinností administrátora církve (ordinarius loci).

Synoda prosí nejdůstojnějšího arcibiskupa utrechtského – presidenta IBK o udělení biskupského svěcení zvolenému.

(schváleno 17 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1)

V. Synoda zvolila novou synodní radu v tomto složení:

P. Vasil Daníšek, P. Kurt Malina, P. Augustin Bačinský a P. PhDr. Jindřich Husák – duchovní.

Marie Strumínská, Alžběta Turková, Jiří Novák, Hugo Wagner a Jaroslava Kolářová – laici.

Předsedou je biskup – elekt Dušan Hejbal, místopředsedkyní Marie Strumínská.

Počítá se s další kooptací člena ze skupiny bratří, kteří opustili jednání.

(schváleno 17 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1)

VI. Synoda oznamuje znění tohoto usnesení IBK a rovněž vládním místům a významným činitelům církevního a politického života v ČSFR. Ukládá P. JUDr. Václavu Míškovi a Marii Strumínské realizaci tohoto oznámení.

(schváleno 18 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0)

VII. Synoda schvaluje toto znění komuniké pro tisk:

V Praze dne 23. února 1991 zasedala 39. synoda Církve starokatolické v ČSFR, aby obnovila bratrskou spolupráci v církvi, která byla porušena následky uplynulých 20 let. Tato mimořádná synoda zvolila novým biskupem P. Dušana Hejbala a zvolila též novou synodní radu. Zasedání synody pak bylo ukončeno modlitbou za jednotu v církvi.

(schváleno 18 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0)

Přílohou tohoto usnesení je autentický zápis pořízený podle magnetofonového záznamu zasedání.

Originální text protokolu je uložen v archivu Starokatolické církve v ČR, Na Bateriích 93/27, Praha 6.